1, 2, 3 și ai

CÂȘTIGAT

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“WILKINSON SWORD – 1, 2, 3 SI AI CASTIGAT”

Perioada campaniei: 15.10 – 31.12.2020

 

 

In contextul prezentului text mentionam folosirea urmatorilor termeni:

ORGANIZATOR – SC SARANTIS ROMANIA SA

CAMPANIA – Campania promotionala “WILKINSON SWORD – 1, 2, 3 SI AI CASTIGAT”

AGENTIA – SC THE SOCIAL NEST SRL, in calitate de reprezentant al Organizatorului ce va implementa CAMPANIA.

PARTICIPANT / CLIENT / CUMPARATOR – orice persoana fizica cu domiciliul in Romania care se inscrie in Campanie conform prezentului Regulament

PREMII / PREMII PRINCIPALE – totalul premiilor ce se pot acorda la sfarsitul prezentei Campanii, ca urmare a Tragerii la Sorti

EXTRAGERE / TRAGERE LA SORTI – actiunea de a stabilii Castigatorii Campaniei din totalul celor inscrisi in Campanie conform prezentului Regulament efectuata la data mentionata in Regulament, in conditiile preciza

CASTIGATOR  – Participantul la Campanie indreptatit sa primeasca un Premiu al Campaniei, stabilit in mod aleator in urma Tragerii la Sorti a Campaniei

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul Campaniei (denumita în cele ce urmeaza „Campania”) este SARANTIS ROMANIA, S.A., inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J40/13955/2018, CUI RO 8601391, cu sediul in Platinum Business & Convention Center, Soseaua Bucuresti – Ploiesti 172-176, Cladirea B, etaj. 2, Spatiu. B2, Sector 1, 013686, Bucuresti, Romania, reprezentat prin dl. Nenad Marinkovic, in calitate de Director Executiv, (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2 Campania se desfasoara cu sprijinul:

SC THE SOCIAL NEST SRL, societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania, cu sediul social in STR. IRISULUI, NR1, BL. I5, AP 109, SAT STEFANESTII DE JOS, ILFOV, avand cod de înregistrare fiscala (CUI) RO34891448, inregistrata la Registrul Comertului cu Nr. J23/2841/2015, administrator FLORIN DUMITRACHE, reprezentata prin imputernicit SILVIU ALEXANDRU CHIVU;

vor actiona ca imputerniciti ai Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea nr. 677/2001”) (denumita în cele ce urmeaza “Agentia”)

1.3 Pe perioada Campaniei, Agentia va desfasura urmatoarele activitati:

  1. a) implementarea Campaniei in locatiile participante si in mediul online
  2. b) expediaza/preda, in numele si pe seama Organizatorului, premiile castigatorilor Campaniei, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;

1.4 Campania se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul.

1.5 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin accesarea website-ului www.wilkinson-sword.ro precum si in formatul tiparit la sediul Organizatorului sau al Agentiei – disponibil in orice moment, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei.

1.7 SARANTIS ROMANIA, S.A in calitate de Organizator al Campaniei poarta intreaga raspundere asupra desfasurarii si organizarii Campaniei cu respectarea tuturor dispozitiilor legale in materie. Orice cereri in legatura cu derularea prezenta Campanie se vor adresa direct Organizatorului.

 

SECTIUNEA 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1  Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.

2.2  Campania va incepe la data de 15.10.2020 ora 00:01 si se va incheia la data de 31.12.2020, ora 23:59.

2.3 Participarea la Campanie dupa data de 31.12.2020 ora 23:59 nu se va mai lua in considerare.

2.5 Toate premiile acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul promotiei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Pot participa la Concurs doar persoanele fizice, avand varsta de 18 ani implinita pana la data de incepere a Capaniei si domiciliul sau resedinta in Romania. Nu au dreptul de participare la Campanie angajatii Organizatorului, angajatii Agentiei, angajatii locatiilor participante, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ai acestora.

3.2 In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare-primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

3.3 Predarea premiilor poate fi un eveniment public. In baza acordului expres liber exprimat prin inscrierea in Campanie al castigatorilor, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, audio si video pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si a asocia cu marca promovata, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.

 

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

4.1 Cumparatorul ce a achizitionat produse Wilkinson Sword in valoare de minim 20 lei din orice punct de vanzare din Romania in intervalul 15.10.2020 ora 00:01 – 31.12.2020, ora 23:59 are dreptul de a inscrie o singura data bonul fiscal aferent achizitiei in Campania pentru premiile campaniei.

4.2 Pentru a se inscrie in tombola de la sfarsitul campaniei si a fi eligibili de castig pentru premiile Campaniei, clientii ce achizitioneaza produse Wilkinson Sword in valoare de minim 20 lei din orice punct de vanzare din Romania in intervalul 15.10.2020 ora 00:01 – 31.12.2020, ora 23:59 pot inscrie bonul fiscal aferent achizitiei produselor online, pe www.wilkinson-sword.ro la sectiunea „INSCRIE BON”, prin SMS trimitand un SMS cu tarif normal la numarul 1846 cu textul CASTIG urmat de numarul bonului fiscal, sau trimitand poza bonului fiscal prin WhatsApp la numarul 0728349882. Prin completarea inscrierii pe platforma www.wilkinson-sword.ro sau prin celelalte metode de inscriere clientul isi da acordul pentru inregistrarea si prelucrarea datelor necesare pentru inscrierea in tombola “WILKINSON SWORD – 1, 2, 3 SI AI CASTIGAT” si comunicarea ulterioara de marketing pentru brandul Wilkinson Sword. Datele colectate vor fi: nume, numar de telefon, adresa e-mail. Acestea vor fi folosite in scopul identificarii castigatorilor Campaniei si vor fi pastrate ulterior terminarii Campaniei pana in momentul retragerii consimtamantului participantului.

4.3 Cumparatorul poate inscrie un numar nelimitat de bonuri fiscale pe perioada Campaniei, atata timp cat se respecta art. 4.1 din prezentul Regulament, dar nu are dreptul de a inscrie acelasi bon fiscal de mai multe ori.

4.4 Participantii la Campanie trebuie sa pastreze bonul fiscal aferent achizitiei produselor Wilkinson Sword in vederea validarii premiului.

4.5 Desemnarea castigatorilor premiilor principale se va face conform Anexei 1 „DATE EXTRAGERE” la prezentul Regulament, din totalul celor inscrisi in Campanie prin concatenarea listelor de inscriere aferente metodelor de inscriere prezentate la punctul 4.2 pentru cele 102 premii principale (6 x Telefon Mobil Huawei P30, 18 x Voucher cumparaturi online in valoare de 500 lei fiecare, 78 x set produse Wilkinson Sword Xtreme3 Sensitive + Wilkinson Sword Xtreme 3 Beauty), in prezenta a cel putin 2 reprezentanti legali. Dupa extragerea castigatorilor premiilor principale se va extrage o rezerva pentru fiecare pozitie. In situatia in care castigatorul primar nu poate face dovada achizitiei de produse Wilkinson Sword in valoare de minim 20 lei pentru perioada in care s-a inscris (prin prezentarea bonului fiscal aferent achizitiei) acesta va pierde calitatea de castigator iar rezerva extrasa pentru pozitia respectiva va fi contactata. In cazul in care nici castigatorul de rezerva nu poate fi validat ca si castigator premiul respectiv nu se va reporta pentru o alta extragere.

4.6 Stocul produselor WILKINSON SWORD poate diferi in functie de punctul de vanzare. Punctele de vanzare nu apartin Organizatorului astfel Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru stocurile limitate sau lipsa stocurilor de produse WILKINSON SWORD din anumite puncte de vanzare de pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE

5.1 „Premii principale” – 6 x Telefon Mobil Huawei P30, 18 x Voucher cumparaturi online in valoare de 500 lei fiecare, 78 x set produse Wilkinson Sword Xtreme3 Sensitive + Wilkinson Sword Xtreme 3 Beauty

5.2 Valoarea totala a premiilor, fara TVA , este de 21,702.22 lei.

 

SECTIUNEA 6. VALIDAREA  SI ACORDAREA PREMIILOR

6.1 Pentru a fi validat drept castigator al unui premiu, participantul la Campanie, desemnat castigator trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

–           Sa indeplineasca conditiile descrise in Sectiunile 3 si 4 a prezentului Regulament;

–           Sa faca dovada achizitiei a minim 2 produse WILKINSON SWORD prin prezentarea bonului fiscal aferent achizitiei.

6.2 La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, data predarii premiului si semnatura acestuia. Datele de identificare vor fi folosite in scopul indeplinirii obligatiei fiscale legale ale Organizatorului de a declara si plati impozitul pe veniturile din premii conform Cod Fiscal, si in scopul dovedirii indeplinirii obligatiilor rezultate conform prezentului regulament (dovada predare premii castigatorilor).

6.3 Participantul la Campanie, desemnat castigator, care refuza sau se afla in imposibilitatea de a indeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, isi pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.

6.4 In cazul in care castigatorul premiului este in incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un Notar de catre castigator, procura ce da dreptul persoanei imputernicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura in legatura cu acesta.

6.5 Un Participant la Campanie poate castiga un singur premiu pe durata Campaniei.

 

SECTIUNEA 7. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

7.1 Organizatorul, precum si alte persoane implicate in Campanie nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.

7.2 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului sau a Agentiei  implicate in aceasta Campanie.

7.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

SECTIUNEA 8. ANGAJAMENTE

8.1 Organizatorul, prin Agentie, garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale si Regulamentului Uniunii Europene 679/2016. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

8.2 Participantii au dreptul de a obtine de la Agentie, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, inaintand o solicitare in scris, trimisa Agentiei prin posta, la adresa specificata in prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Agentiei (ILFOV, Stefanestii de Jos, Str. Irisului, nr. 1, Bl. I5, ap. 109), stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.

8.3 Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: validarea castigatorilor, expedierea premiului, comunicari de marketing. Ulterior Campaniei datele participantilor vor fi pastrate de catre Organizator sau Agentie pana in momentul retragerii consimtamantului participantului.

8.4 Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si premiul castigat de acestia conform OG 99/2000. Aceste informatii vor fi publicate pe site-ul promotiei: www.wilkinson-sword.ro.

8.5 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu  GDRP – Regulamentului Uniunii Europene 679/2016 – regulamentul general pentru protecția datelor si Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din Sectiunea 13.

 

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

9.1 Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive care nu tin de premiu in sine exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie.

9.2 Intarzierile de expediere sau erorile de trimite ale premiilor Campaniei, datorate furnizorului de servicii de curierat nu pot fi imputate Organizatorului.

9.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

9.4 Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

9.5 Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de incheiere a Campaniei. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

 

SECTIUNEA 10. TEMEIUL LEGAL

10.1 Campania “WILKINSON SWORD – 1, 2, 3 SI AI CASTIGAT” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007

 

SECTIUNEA 11. TAXE

11.1 Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Codului Fiscal Legea nr. 227/2015.

11.2 De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

 

SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

12.1 Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 si Regulamentului Uniunii Europene 679/2016, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezentul Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

12.2 Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

Prezenta sectiune informează persoanele vizate cu privire la detaliile prelucrării datelor personale în conformitate cu  GDRP – Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 – Regulamentul general pentru protecția datelor în cadrul Campaniei “WILKINSON SWORD – 1, 2, 3 SI AI CASTIGAT”.

Cine proceseaza datele?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către SARANTIS ROMANIA, S.A., inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J40/13955/2018, CUI RO 8601391, cu sediul in Platinum Business & Convention Center, Soseaua Bucuresti – Ploiesti 172-176, Cladirea B, etaj. 2, Spatiu. B2, Sector 1, 013686, Bucuresti, Romania, Tel: +40 21 3170319 – Fax: +40 21 3170323, ro-office@sarantisgroup.com în calitate de Operator prin SC THE SOCIAL NEST SRL, societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania, cu sediul social in STR. IRISULUI, NR1, BL. I5, AP 109, SAT STEFANESTII DE JOS, ILFOV, avand cod de înregistrare fiscala (CUI) RO34891448, inregistrata la Registrul Comertului cu Nr. J23/2841/2015, office@thesocialnest.ro  în calitate de împuternicit conforme legislației în vigoare.

Cu ce scop se prelucrează datele?

Scopul prelucrării datelor personale este desfasurarea Campaniei WILKINSON SWORD – 1, 2, 3 SI AI CASTIGAT conform Regulamentului oficial al  Campaniei prin înregistrarea persoanelor înscrise in Campanie, Tragerea la Sorți, acordarea premiilor si comunicarii de marketing.

Temeiul legal al prelucrării îl reprezintă executarea contractului (Regulamentul menționat anterior) la care persoana vizată este parte, conform art. 6 (1) b din GDPR.

De asemenea anumite prelucrări sunt făcute și în temeiul legal al obligațiilor legale ce ne revin, cum ar fi obligația de publicare a căștigatorilor (conform OG 99/2000) sau obligațiile fiscale (pentru înmânarea premiilor).

Ce date colectați și cine mai are acces la ele?

Colectăm exclusiv datele de care avem nevoie pentru desfășurarea făra probleme ale Campaniei. Astfel vă vom cere numele și prenumele, dar și un telefon sau adresă de email (pentru a vă putea contacta în cazul câștigării premiilor).  Pentru câștigători, vom cere în plus și datele de livrare (pentru trimiterea premiilor), ca si datele din cartea de identitate (care sunt necesare pentru obligațiile noastre fiscale).

Dacă nu doriți să ne dați aceste date, nu veți putea participa la concurs sau nu veți putea intra în posesia premiului, după caz.

Datele dvs sunt prelucrate exclusiv de Operator SC SARANTIS ROMANIA SA, ca și de Agentie în numele Operatorului. Agentia poate folosi terțe firme cu rol de sub-împuterniciți, după cum urmează:

  • SPACE RO SRL – gazduire platforma online
  • WAIO ADVERTISING SRL – administrare platforma online

Perioada de păstrare a datelor

Datele dvs. vor fi păstrate pana in momentul retragerii consimtamantului d-voastra de a le folosi.

Drepturile voastre

Conform GDPR, beneficiați de dreptul de acces la date, la rectificarea datelor, la ștergerea acestora sau la restricționarea prelucrării, de dreptul de a vă opune prelucrării, precum și de dreptul la portabilitatea datelor. Nu utilizam procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri, care să aibă efecte juridice sau efecte semnificative asupra utilizatorilor.

Vă puteți exercita drepturile adresandu-vă prin e-mail cu o cerere la adresa anspdcp@dataprotection.ro cu privire la orice date personale colectate de către noi.

De asemenea aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sau de a depune o acțiune în instanță

 

SECTIUNEA 13. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR

13.1 Castigatorii premiilor principale vor fi anuntati pe siteul www.wilkinson-sword.ro timp de 2 saptamani dupa validarea statutului de castigator prin prezentarea bonului fiscal aferent inscrierii in Campanie.

 

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

14.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.

14.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

14.3 Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 15. LITIGII

15.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

15.2 Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

15.3 Prezentul regulament este guvernat de legislatia romaneasca.

15.4 In cazul in care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramane in vigoare.

 

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

16.1 Regulamentul oficial al campaniei promotionale “WILKINSON SWORD – 1, 2, 3 SI AI CASTIGAT” va fi publicat pe site-ul www.wilkinson-sword.ro.

16.2 Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 

SC SARANTIS ROMANIA SA

prin imputernicit

SC THE SOCIAL NEST SRL,

ALECU MIHAI BOGDAN, reprezentant oficial

 

 

ANEXA 1

LA REGULAMENT „WILKINSON SWORD – 1, 2, 3 SI AI CASTIGAT”

TABEL DATE EXTRAGERI CAMPANIE SI NUMAR PREMII ALOCAT PER EXTRAGERE

Data extragere Inscrieri in perioada Premiu / numar castigatori
Telefon mobil Huawei P30 Voucher cumparaturi online 500 lei Set produse Wilkinson Sword
27.10.2020 15.10.2020, 00:01 – 25.10.2020, 23:59 1 3 11
10.11.2020 26.10.2020, 00:01 – 8.11.2020, 23:59 1 3 14
24.11.2020 9.11.2020, 00:01 – 22.11.2020, 23:59 1 3 14
8.12.2020 23.11.2020, 00:01 – 6.12.2020, 23:59 1 3 14
22.12.2020 7.12.2020, 00:01 – 20.12.2020, 23:59 1 3 14
5.01.2021 21.12.2020, 00:01 – 31.12.2020, 23:59 1 3 11